روزی معلم انوشیروان این شاهزاده ی نوجوان را بی سبب بیازرد و به سختی تنبیه کرد و انوشیروان کینه ی این رفتار رابه دل گرفت تا آن گاه که خود به پادشاهی ایران زمین رسید.آن گاه آن معلم دیرین را _که به غایت پیر شده بود_ فراخواند و پرسید:چرا بی سبب بر من ستم روا داشتی؟  معلم پاسخ گفت: آن گاه که دانستمی پس از پدر تو به پادشاهی ایران خواهی رسید خواستم تا طعم تلخ ظلم و ستم رابرتو بچشانم تا در ایام سلطنت به ستم اقدام نکنی!