«موسای عامری پور» از جمله هنرمندانی است که شاید بودن در «متن» کارهای هنری را  هم برحاشیه سازی ترجیح می دهد و هم  بر حاشیه نشینی.

از همین روست که دراین سال ها نام عامری پور بیش تر باامر آموزش هنرهای تجسمی در استان همراه بوده ودر حوزه آفرینش های هنری نیز بر کارهای فردی و نمایشگاه های انفرادی تکیه داشته است.

با این حال در یکی دوسال گذشته سعی او بیش تر گره زدن هم زمان آموزش و آفرینش هنری باهم بوده است.کارگاه ده روزه ای که او با دعوت از سایر هنرمندان تجسمی و با همت معاونت زیباسازی شهرداری بندرعباس برگزار شده است (و فردا روز آخرش را طی خواهد کرد ) تلاشی است آرام که بااستفاده از ذوق وهنر بچه های هرمزگانی فضای بصری شهر بندرعباس را تلطیف کند.شهری که کمبود آثار حجمی وهنری رادر فضاهای خالی آن به شدت می توان دید.

آثار زیبای حجمی ساخته شده قرار است پس ازخریداری توسط شهرداری بندرعباس در نقاط مختلف شهر نصب شوندآثاری که نگاه ملی و محلی و سبک های کلاسیک و مدرن را در خود بازتاب می دهند. به قرار اطلاع در صورت تامین اعتبار لازم  در ماه های آینده این کارگاه ده روزه را در سطحی فراتر و گسترده تر برگزار خواهد نمود در جای خود هم کاری کم سابقه وهم قابل تقدیر راباید شاهد بود.هرچند که خریداری تمام کارهای این کارگاه توسط معاونت زیباسازی شهر بندرعباس راباید راهی برای تعامل دانست.

به عنوان یک شهروند اگر قراربرجانمایی این آثارباشد پیشنهاد شما برای استفاده در کدام مناطق شهربندرعباس است؟