این جا میدان برق شهربندرعباس است .

یعنی شلوغ ترین و پر رفت و آمد ترین نقطه ی شهر وقلب تجاری آن.

در کنار بوی گند فاضلاب،در کنار زباله های سرگردان، در کنار گدایان خارجی با بدن های زخمی  و پر از جراحت و همراه بابیماری های واگیر.در کنار ناگزیر بودن سوار شدن مردم از وسط خیابان به تاکسی هاو..امارفت و آمد روزانه هزاران نفر ازمردم وبه خصوص زنان و کودکان از راهگذری تنگ و سخت و حدودا یک متری حکایت آزار دهنده ای است.

و چنین میدان بی سامانی برای جایی که شهردار پیشین اش آن جا را پایتخت اقتصادی ایران نامیده بود شرم آوراست.

بد نیست اعضای شورای جدیدشهربندرعباس هنگام عبور از این میدان به این میراث شورا و شهردار اصول گرایش با چشم عنایت و عبرت نگاه کنند.


عکس:الهام یاقوت پور