مردم از منبرها داستان شعب ابی طالب را شنیده بودند و این که رسول خدا همراه سایر مسلمانان سنگ به شکم می بست و هم پای رنج آنان رنج می کشید و همدردی می کرد چون آنان زیست و چون آنان مرد وهیچ درهم و دیناری نیاندوخت.

مردم در موعظه ها شنیده بودندکه اهل بیت پیامبرش سه روز روزه گرفتند وغذای خود را به مسکین و یتیم واسیردادند ودر همنوایی با تهیدستان از لذت های رنگین گذشتندودر شان آیه های ستایش الهی نازل شد واین که امامان بر سفره ی بردگان می نشستند و دعوت تهیدستان به طعام را می پذیرفتند وشبانه برای شان ناشناس کیسه ی غذا می بردند.

مردم در خطبه ها شنیده بودند که فرزند ابوطالب در اوج حکومت اش، غذایش نان جوخشکیده بوده نه از آنر رو که نمی توانسته غذای بهترین جامعه را داشته باشد که ازآن رو برخود واجب می دانسته معاش او هم سفره غذای پایین ترین جامعه باشد.

چرا؟

تا شکوه فقیری نشکند و عزت مسلمانی تهیدست به تاراج نرود و غرور فرودستان در هم فرونریزد.

و در عمل نیزدراین سال ها و قرن ها مردم علماو روحانیت راهم کلام و همدرد و هم مسلک خویش یافته بودندو وازین اعتماد تاریخی بود که آرمان بزرگ عدالت علوی شکل گرفت چرا که آنان را کسانی می دانستند که از محنت دیگران بی غم نبودند.

اما در این روزهاسیل ویران گر گرانی دارد کم کم سدهای متین اخلاق و ایمان و صبوری را در هم می شکند،در این میانه نگاه روحانیت شیعه به اوضاع تاسف بار کنونی هم خواندنی است وهم شنیدنی و بیشتر اما به خاطر سپردنی...گویادر این سال ها هم حال اهل موعظه ومنبر عوض شده وهم قال شان!

انتظار اما چیز دیگری است آن هم از سوی مردمی بی پناه که جز یک همدلی ساده دیگر هیچ انتظاری ندارندآن هم در روزگاری که گفتن آخ هم احتمالابه زودی حرام اعلام خواهد شد!.موعظه ی اول/ آیت الله سید احمد خاتمی:

مردم دربرابر گرانی صبوری کنند و یک آخ هم نگویند.(لینک خبر)


موعظه دوم/آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

برای کم کردن فشار این تحریم ها ومسأله گرانی علاوه بر تدابیری که بر دولت لازم است، سزاوار است هموطنان عزیزساده زیستی را پیشه کنند، میهمانی ها و جشن های ازدواج را ساده و کم خرج برگزار کنند، مطمئن باشند دشمن از تحمل و پایداری آنها خسته خواهد شد و این وضع ادامه نخواهد یافت. ساده زیستی روش اولیا و انبیا بوده و سبب کاستن فشارها خواهد شد.(لینک خبر)