این جا آسفالت گرم خیابان و وسط میدان نیست

این جماعت پای کوبان و کف به لب آورده با مشت های گره کرده هم غریبه نیستند.

این راهپیمایی حمایت از دولت در وسط صحن علنی مجلس شورای این مملکت است.

چهره های هیجان زده ی خط مقدم را نگاه کنید که بسیار آشنایند.

همان هایی که همین روزها نامه سوال از رییس دولت را نوشته بودند.

اسم شان را خودتان می توانید پای سوال شان ببینید

رسم شان اما...

گویا یکی اش این است که با یک شاسی مدرک ها گرفته اند

یکی دیگر هم این که اگر نمره20 ندهندمشتی بی معرفت و نامرد هستند!!!

قصد توهین نبود نمایندگان اصول گرا و رییس دولت اصول گرا همه از یک خانه اند دیگر.

ما از همین برادران اصول گرا حدیث شندیده ایم که:

اهل البیت ادری بما فی اهل البیت!

از حجم ناسزا و تحقیر و توهینی که ملت این چند ساله شنیده بگذریم که عید نزدیک است وبه قول رییس دولت : باید بخندیم و کمی حال کنیم!؟

ولی خداییش خودتان منصفانه قضاوت بفرمایید: فحش «خس و خاشاک» بودن آبرومند تر نیست از مشتی...