«اقتدار‌گرایی به واسطه ماهیتی که دارد تفکر انتقادی را از انسان‌ها سلب می‌کند... نظام اقتدار‌گرا بطور ناخود آگاه آدمیان را آموزش می‌دهد تا فقط تایید کنند و آنچه موجود است را تشویق و حتی توجیه کنند.اقتدارگرایی با هر نوع نوآوری فکری و فلسفی و روشی و پارادایمیک مخالفت می‌ورزد.»

******

اخیرا" کتابی با عنوان «اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار» با قلم زیبای استاد علوم سیاسی ایران دکتر «محمود سریع القلم» به بازار نشر عرضه شده است.

آن چه که مرا بیش از موضوع کتاب تحت تاثیر قرار داد صفحه تقدیمی است که نویسنده در ابتدای کتاب خود آورده و در نوع خود کم نظیر است.

در متن ذیل که مطالب همان صفحه است تعمق کنیدو گر چنان چه دغدغه اعتلای ایران را دارید در تربیت نسل فردا بر این اساس بکوشید.


تقدیم به ایرانیان زیر ده سال که در آینده :

برای افزایش «قدرت» کشور «ثروت» تولید خواهند کرد

برای کسب «ثروت» به نهاد «دولت» نزدیک نخواهند شد

ظرفیت «نقد پذیری» و اصلاح تدریجی را در خود پدید خواهند آورد

تضعیف .تخریب و انتقام را از فرهنگ سیاسی خود حذف خواهند نمود

برای ایرانیان دیگر از رانندگی گرفته تا کسب قدرت «حق» قائل خواهند شد

برای کسب قدرت به اصل «رقابت» و فرصت برای دیگران اعتقاد خواهند داشت

از فرهنگ واکنش های سریع به خویشتن داری ارتقاء فرهنگی پیدا خواهند کرد

از  موفقیت دیگران به طور واقعی خوشحال شده و درس خواهند آموخت

غرور بی جا .حسادت و نا جوانمردی را به سکوت،احترام و گذشت تبدیل خواهند کرد

از فرهنگ «شفاهی» و غیر دقیق به فرهنگ مسئولانه «مکتوب» انتقال تمدنی پیدا خواهند نمود

به رشد فکری و استقلال فکری از طریق «مطالعه» حداقل دو ساعت در روز روی خواهند آورد

«دروغ گویی» و وارونه جلوه دادن واقعیت ها را از نظام معاشرتی خود با دیگران حذف خواهند نمود

و پس از رسیدن به قدرت فقط دوره «محدودی»  در قدرت خواهند ماند.

کتاب اقتدار گرایی ایرانی در عهد قاجار در نشرفرزان روز و در شمارگان ۳۳۰۰ نسخه و به قیمت ۷۵۰۰ تومان منتشر شده است .


منبع:بندرعباس1389