امشب فیلم « هیس..دخترها فریاد نمی زنند» خانم درخشنده رادیدم .آن هم در تنها سینمای نیمه فعال شهر که خداراشکر هنوز پابرجاست و باز با همت عده ای دارد در این شرایط سخت اقتصادی اش  ،تازه ترین فیلم های سینمای ایران را به بندرعباس می رساند ولی با این کمبود تماشاگر به قولی با تنفس مصنوعی زنده است..

هیس فیلمی است  با موضعی اجتماعی مثل بسیاری از کارهای خانم درخشنده.کاری به جنبه هنری اثر ندارم از بعد اجتماعی اش دیدن اش رابه خانواده ها توصیه می کنمو به عنوان یک معلم فکر می کنم چه خوب بود که برخی از سخت ترین مسایل آموزشی را به جای قالب خبر حوادث روزنامه ها و یا خبرهای درگوشی و یا...به صورت «هنر» در اختیار خانواده ها و دانش آموزان نهاد.از این لحاظ بابد شکر گزار شجاعت خانم درخشنده باشیم.

سال هاست که عده ای از فرهنگیان به عنوان  مشاوران مدرسه مشغول به فعالیت هستند ولی در بسیاری از مسایل این مشاوران محترم ناتوان از ارتباط گیری مناسب با دانش آموزان و خانواده و شناخت آسیب ها می باشند.

در نتیجه شاهد تلمبار شدن ناهنجاری های مختلف در مدارس و البته درزیر پوست شهر و نیمه ناروشن واقعیت ها...هستیم.

هرچند که آموزش وپروش این سال ها چنان گرفتار تغییرات مدام نظام آموزشی شده است که سال هاست از وظیفه پرورشی خود بازمانده وصد البته این طرح تغییر تحول بنیادین آموزش و پروش هم شده قوز بالا قوز..ولی کجا جرات نقد و کجا تحمل شنیدن نقد...

اگر به دیدن فیلم هیس می روید با فرزندان جوان و نوجوان تان شاید بد نباشد اما به هیچ وجه کودکان تان را همراه نبرید و صدالبته به مراقبی امین بسپارید.

در پایان فیلم می فهمید که حق با من است...

سینما رفتن هنوز یکی از ارزان ترین تفریحات خانوادگی است ارزان تر از رفتن به فس فود.

بگذاریم تنها سینمای فعال شهرمان فعال بماند.