امروز در چشم من یکی از سیاه ترین روزهای بشر بود.

 نه ازآن رو که تعدادی بی گناه کشته شدند که هر روزه بی گناهان زیاد کشته می شوند

نه از آن رو که در حومه ی دمشق خانه هایی ویران شدند که کل سوریه چند سال است که به ویرانه تبدیل شده است.

نه از آن رو که از سلاح شیمیایی استفاده کردند که سال هاست این جنایت ادامه دارد.

از ان رو که پس از حمله ی شیمیایی امروز به شهرغوطه شرقی سخنگویی در پایان درگیری ها ودرگزارش از این شهر گفت: این شهر دیگر کودکی ندارد...