با دمپایی!

با کفن !

با یک ساک ورزشی بچه گانه!

با تیپ جاهل های دهه ی سی پایتخت!

دست در دست عیال سالخورده همراه با نوه های شیرین به قصد شهر بازی!

یک راست از ترمینال جنوب به وزارت کشور بادل ناشتا و یک تیتاب!

شاید بزرگ ترین و مثبت ترین تاثیر رییس جمهور کنونی ایران بر فرهنگ سیاسی و اجتماعی کشورش این باشد که اعتماد به نفس بزرگی را در بین همه ی اقشار و به خصوص طبقات محروم  و محذوف جامعه ی ایرانی به وجود آورد که اگر مدیریت بریک کشور و ملت با سابقه ی بزرگ فرهنگی و تمدنی از امثال «احمدی نژاد» ساخته است ! چر از امثال ان ها ساخته نباشد؟!

ارزش امتحان کردن دارد.

دیدی گرفت و شد آن چنان که شد!!!