این روزها که سرعت اینترنت رابه شدت پایین آورده اند،شایدبهترین کاراین است که گشت وگذارهای ادبی و فرهنگی را به جای فضای مجازی ،به فضای واقعی منتقل کرده و آخر سالی ذهن را بادیدن یک نمایش ،خانه تکانی کنیم.

یکی از این پیشنهادهامی تواند دیدن یک نمایش اجتماعی باشد.نمایشی با متنی خارجی و محتوایی که چندان غریب و خارجی هم نمی تواند باشد.

گروه تئاتر گارگاه بندرعباس قصد دارد نمایش "خانواده استریندبرگ" را از تاریخ 21 اسفند ماه به مدت یک هفته به روی صحنه ببرد. این نمایش، نوشته ی نویسنده مشهور سوئدی اگوست استریندبرگ است که مجید جمشیدی آن را کارگردانی می کند.

مکان هم گلشهر شمالی،میدان صادقیه(نخل) مجتمع فرهنگی سید احمد خمینی