حوادث اخیر و عزل و نصب های عجیب مدیریتی آموزش و پرورش کیش و دخالت مستقیم مدیریت مناطق آزاد در نصب یک نظامی به ریاست این سازمان آموزشی از چشم مطبوعات کشوری هم به دور نمانده است و در همین زمینه آقای شیرزاد عبدالهی از پیشکسوتان صاحب قلم فرهنگی یاداشتی را در شماره ی امروز روزنامه ی آرمان به چاپ رسانده است که متن ان را در لینک زیر می توانید بخوانید.

در جزیره ی کیش چه گذشت