نیمه مردادبرای من چندخاطره ی توامان داردکه یکی اش ملی است و یکی اش استانی و یکی اش هم تقریبا شخصی .اولی اش سالگرد جنبش «مشروطه» است که هنوز برایم شکوهمند وعزیز است دومی اش سالگرد غروب محمدعلی خان «سدید» است که باز هنوز نویسنده ای در تمام جنوب به جامعیت و تلاش او ندیده ام و یگری هم که خاطره شخصی باشد همین تولد لاتیدان است در فضای وب .

هرچند این روزها دیگر وبلاگ نویسی نوعی لج بازی باخود و روزگار است ولی برای منی که نوشتن برای اش نوعی زندگی کردن است  این لج بازی هم دوست داشتنی شده است.

هرچندخانه به دوشی این چند ساله از لاتیدان یک به لاتیدان دو و از لاتیدان دو به لاتیدان سه..(و ماقبل لاتیدان هم بماند)...که البته برای خودش کلی خاطره است.متاسفانه در این ییلاق و قشلاق کردن های ناگزیر بسیاری از نوشته های ام در لاتیدان یک را از دست داده ام.

اگر دوستی راهی برای دستیابی به آن ها داشته باشد بهترین هدیه سالگرد تولد لاتیدان خواهد بود.

زنده باشید و بی غبار...