عرضه مرغ دولتی به صورت قطره چکانی و تحقیر ملت ایران در صف های طولانی و پاشیدن آب بر سر و روی شهروندان متقاضی مرغ دولتی برای جلوگیری از ازدحام و گرما زدگی و غش کردن!!!

***

یادمان مانده

قراربود این ملت «عزت» جهانیان بشود

حالا «عبرت» جهانیان شده!


**گزارش تصویری خبرگزاری اصول گرای مهر