چندخبر از وبلاگ های هرمزگانی:

1- بعد از هک شدن ناگهانی  وبلاگ شاعرخوب و طنزپرداز استان جناب راشد انصاری(خالوراشد) وبعداز مدتی رفع هک شدن آن ،حالا علاوه برمسدودشدن خطر هک شدن که همان مسدودشدن غیررسمی است هم برخطرات جاده های وبلاگی ایران افزوده شده...تابستان است و فصل سفر وخطر ...لطفا کمربندقلم هاتان رامحکم ببندید!

2-وبلاگ خلیل درخور سردبیر معتدل وآرام ندای هرمزگان که چندین ماه قبل بی صدا مسدودشده بودهم این هفته بی صدا رفع انسداد شد وبه فضای نوشتن بازگشت!البته معلوم نیست حکم ف/ی/ل/ت/ر از ابتدااشتباه بوده است یا این که این رفع ،نوعی مرخصی استعلاجی می باشد؟

3-بعداز آغاز به کار دهتل نیوز که قراراست بازتاب دهنده ی اخبار غرب استان باشدجاسک خبر هم به این جمع پیوست تا اخبار شرق استان راپوشش دهد می ماند مرکز استان که باید یک نفر تقبل مسوولیت نمایدشمال هم که فعلاخبری نیست.یا من خبرندارم!

4- وبلاگ بام میناب هم سعی می کند وبلاگی باشد در حوزه استحفاظی میناب..

برای همه آرزومند تلاش بیش تر و موفقیت افزون تر هستم