دور روز است که گرد وغبارهایی که به «ریزگرد» معروف هستند برسنت این دوساله بیش تر مناطق کشور از جمله هرمزگان رافراگرفته است.ریزگردنوعی جدید از غبارهای غیرمعمول است که تا کنون در منطقه به این صورت سابقه نداشته چرا که عملا هیچ مانع و محافظی برای مقابله با آن نیست و به دربسته ترین وپوشیده ترین مکان ها نیز نفوذ می کند و زدن ماسک و نقاب را عملاخنثا و تفننی می کند!

این ریزگرد ها از کجا می آیند؟

 به گفته ی کارشناسان، بیابان های طبیعی سوریه و نیزارهای به عمد خشک شده ی جنوب عراق زادگاه این پدیده هستند.از این رو به «ریزگردهای عربی» مشهورند و تا حدودی همزاد بهار عربی!

پس از شکست حمله ی صدام به کویت و حمله غرب به این کشور و تضعییف قدرت حزب بعث در عراق ، شیعیان این کشور که بیش تر در مناطق جنوبی و حاشیه های پر آب و نیزار دجله و فرات ساکن هستند دست به قیامی زدند که به «انتفاضه ی شعبانیه» معروف شد و صدام برای در هم شکستن این قیام سعی کرد به عمد با تغییر مسیر رودها، نیزارهای جنوب این کشور رابخشکاند تا ریشه ی قیام شیعیان از بیخ کنده شود و معترضان پناهگاهی طبیعی نداشته باشند.

با این ابتکار ، قیام به سرعت خفه شداما نیزارهاآرام آرام خشک شدند و محیط اقلیمی عراق هیچ گاه به شکل قبلی اش باز نگشت و هورهای بزرگ حاشیه ی دجله و فرات به بیایان های انسان ساخته ای تبدیل شدند که در این سال ها با وزش کمترین بادی از سوریه و عراق، مردم دو کشور را خاک بر سر می کنند!

نکته:

حاکم مستبد همان درخت خبیثه ای است که نه تنها ملت اش را و تاریخ و هویت یک کشور را که خاک و آب و باد ودریاچه و رود و...را نیز به فساد و تباهی و ویرانی می کشد و هرچه بیش تر عمر کند و حکومت نماید، عمق این تباهی و بیماری تمام بنیان های یک جامعه را فرامی گیرد واز هم فرو می پاشد.چنان که با اعدام و مرگ دیکتاتور هم ملت ها از سیئات او رهایی نمی بابند.

در تاریخ و در منظقه چه بسیار مستبدانی که در این سال ها مرده اند اما میراث های شوم شان پابرجاست.

ریزگردهای عربی بهترین گواه و مستبدی چون صدام زنده ترین مصداق این رنج.