هرچند که برخی رفتارهای جنجال آفرین وماجراجویی هایی که دودش به پای یک ملت می رود را تایید نمی کنم آن هم از سوی کسی که سابقه اش در دفاع از تمامیت ارضی کشور کاملا روشن است که چگونه متجاوزان انگلیسی را با یک دست کت و شلوار و کلی سوغات روانه ی خانه کرد.!
 اما سعی فراوان امارات در دامن زدن به این جنجال های سیاسی بر سرجزایر سه گانه نیزقابل قبول نیست به خصوص صحبت های وزیر خارجه اش که هم بی ادبانه بود وهم کینه توزانه.به خصوص آن جا که با لفاظی که اسراییل را مورد مخاطبه قرار می دهند از ایرانیان یاد کرد..
هروقت در این سال های بعد از انقلاب رابطه ی ما با جهان و به خصوص غرب رو به تیرگی رفته زمینه ای شده است که همسایگان ما در پی آن باشند که با همسویی با غرب و برانگیختن دیگران تا جایی که می توانند منافع ملی مارا با خطر رو به رو کنند و فرقی هم میان جمهوری آذربایجان یا عراق صدام حسین و ترکیه و عربستان سعودی وامارات نیست مشکل در طمع و اتحاد دشمنان نیست مشکل درحماقت و دوستی خاله خرس های داخلی است که کشور را ضعیف و اقتدار ملی راسست کرده اند.

با این حال این شعرجناب زنده یادکیومرث صابری یا همان گل آقای مردم ایران تقدیم می کنم به توهین های ادامه دار کشور امارات:

تنب بزرگ و کوچک ما در خلیج فارس
جز کویت و مسقط و عمان نمی شود

گر صرف و نحو خوانده ای این نکته گوش دار
هرچندنکته حالی نادان نمی شود

گر هردو تنب را بگذاری به روی هم
این تنب ها برای تو تنبان نمی شود!!