برای فهمیدن برخی حرف ها
باید از جایی که همیشه هستیم
برخیزیم