یکم:

افتتاح نمایشگاه عکس از آثارهنرمندان عکاس بستکی (درست همزمان با اولین روز بهار) راباید به فال نیک و به نظر من حتی بالاتر از فال نیک گرفت و بر این انتخاب وتلاش هنری در غرب هرمزگان و آفرینندگان آن درود فرستاد.

آن هم درست در زمانی که با رسیدن بهاربا یک رسم غلط  وبر خلاف انتظار،به جای طراوت وتلاش  در فضای فرهنگی شاهد رخوت و تعطیلی می شویم وبهترین فرصت های زمانی راچون کارمندان اداری حرام تماشای تلوزیون می کنیم.

این نمایشگاه شامل 60اثر برگزیده از میان 200عکس برگزیده بوده که با فراخوان انجمن عکاسان بستک وبا مضمون معماری محلی صورت گرفته است و نکته جالب اما این که  این نمایشگاه عکس هم زمان با افتتاح یک بازار  با معماری سنتی و در زیر سقف چنین فضایی برگزار شده است.

برگزاری دونمایشگاه گروهی  از انجمنی که بیش از یک سال از فعالیت اش نمی گذرد یعنی تلاش قابل تقدیر هنرمندانی که نیت کرده اند خون تازه ای در فضای کم تحرک هنری منطقه خود جاری کنند والبته در حد خود موفق هم بوده اند وباید به ریاست و اعضای آن خسته نباشی گفت

دوم:

من شخصا حرکت این چندساله بچه های هنرمندان عکاس در بندرعباس که توانسته اند شعاع خود را در تمام سطح استان بگسترانند می ستایم وموفق ترین جریان هنری کنونی استان را جریان عکس هرمزگان می دانم که  هم لیاقت های کشوری را به نام خود ثبت کرده اند وهم سعی کرده انددر سطح استان موج آفرینی کنند.

والبته به کمک یک عقل جمعی توانسته اند با ظرافت از برخی حاشیه های غیرلازم هنر خود را عبور دهندو کم تر گرفتار کیش شخصیت فردی و برخی مسایل فرعی شوند.

نقشی  که چند سال قبل شعر استان بر عهده داشت  وخوش درخشیدندو زمینه تثبیت کنگره شعر و قصه ی جوان کشور در بندرعباس شد هرچند با بی مسولیتی چراغ اش فعلا خاموش شده است.

هم زمان به طور بی سابقه ای در این چند ساله فعالیت های هنری در شهرستان های استان به شدت ضعیف و بی فروغ شده اندبه گونه ای که تصوربرگزاری جشنواره های ادبی و هنری از شعر و قصه گرفته تانمایش و موسیقی و..وبه خاطره هایی بسیار دور تبدیل شده اند..

سوم:

هم زمان با جشن نوروز ،عکاسان بستک در آغاز دهه ی نود خورشیدی شمعی را روشن کرده اندکه امید است در بهارهای پیش روی هفت سین سفره های هنری سایر شهرستان های هرمزگان عزیزباشد.

این نمایشگاه تاپایان تعطیلات رسمی برقرار است واگر هنوز تعطیلات نوروزی تان را شروع نکرده اید دیدار از روستای زیارتی  کنچی گوده  و سنگ نگاره های باستانی دهتل ونمایشگاه عکس در خود مرکز شهرستان بستک پیشنهاد من است.


عکس: محمد بارکار