از میان همه ی سالنامه هایی که مطبوعات در این آخر سالی چاپ کرده اند ویژه نامه بهاری سرزمین من را بیش تر می پسندم.این شماره هم عکسی زیبا از سامی حزنی عکاس خوب هرمزگانی با خود دارد که شمارابه یک طبیعت گردی جذاب دعوت می کند.