او نه گدایی می کند و نه صدقه قبول می کند.
او نه خودش را می فروشد ونه رای اش را.
وهیچ هم محل نمی دهد که کاندیداهای انتخاباتی از کار کودکان گفته اند یا نه؟
او زود مرد شده است
وباید سر شب نان به خانه ببرد
و هیچ هم محل نمی دهد که ستاد سرکوچه شام می دهند
کباب و دلستر با طعم لیمویی!!
او دیگربه خیلی چیزها محل نمی دهد