خانواده ی یک معترض سوری البته تمام خانواده!!
محمد پدر،
ابتسام مادر،
اسنت دختربزرگ
تحیت دخترک کوچولو
احمد پسر بزرگ
امجد پسرک کوچک
این جا سوریه است.همین روزها...
هرگاه در گوشه ای از زمین خونی به نا حق ریخته شود دست های همه مردم جهان بدان خون آلوده است.
              ژان پل سارتر